گستره شیطان پرستی « سايت شهيد گرجي

برچسب مطالب ‘گستره شیطان پرستی’

گستره شیطان پرستی

گستره شیطان پرستی ایدئولوژی شیطان پرستی دو روند حرکت تکاملی و تحرک انکشافی را پشت سر گذاشته و امروز در اوج آشکاری و بی پروایی به دنیا عرضه می شود. حرکت تکاملی شیطان گرایی تا اواسط قرون وسطا و سپس تحرک انکشافی آن را از نیمه دوم قرون وسطا تا شیطان گرایی مدرن نشان می […]

بیشتر »