شيطان پرستي

چهره شیطان

Posted on

چهره شیطان گاهی شیطان خود را به صورت یک انسان ظاهر می کند. و یا حتی به ظاهر حیوانات یا موجودات دیگر. گاهی در ظاهر یک دوست، گاهی خویشاوند و گاهی…. روایاتی در اسلام وجود دارد که بر این مطلب صحه می گذارد. از جمله این موارد می توان به این روایت اشاره کرد که: […]