چرا با وجود اعتقاد به قيامت گناه مي كينم؟ « سايت شهيد گرجي

برچسب مطالب ‘چرا با وجود اعتقاد به قيامت گناه مي كينم؟’

چرا با وجود اعتقاد به قيامت گناه مي كينم؟

روزي كه ظالم بر دست خود مي كوبد(حسرت مي خورد) و مي گويد اي كاش! با پيامبر راهي بر مي گزيدم. و اي بر من! اي كاش! فلان شخص را به دوستي انتخاب نمي كردم. او مرا از ياد خدا باز داشت بعد از آنكه بر من عرصه شد».  

بیشتر »