وصيت نامه شهيد حسين نامور « سايت شهيد گرجي

برچسب مطالب ‘وصيت نامه شهيد حسين نامور’

وصيت نامه شهيد حسين نامور

“من با آگاهي كامل و علم به مكتب رهايي بخش تشيع قدم به اين راه گذاشته ام، زندگي جز آزمايش همين مرحله كه چه كنيم تا رسالت خليفه الله را بعهده بگيريم نيست”.

بیشتر »