طرح جدید کنگره آمریکا برای تحریم ایران را افشا می کند « سايت شهيد گرجي

برچسب مطالب ‘طرح جدید کنگره آمریکا برای تحریم ایران را افشا می کند’

3000نفر میلیاردی که مالیات نمی دهند چه کسانی هستند؟!

دولتها برای جبران هزینه های خدماتی که به شهروندان انجام می دهند.از طریق وضع مالیاتی اقدام مینمایند والبته هدف از وضع مالیاتی برای اغلب کشورها جبران هزینه نیست زیرا از طریق مالیات نقدینگی دچار تغییرات می شودکه بعد از جبران هزینه مهمترین عامل وضع مالیاتی می باشد. اما متاسفانه همیشه در جامعه کسانی هستند که […]

بیشتر »