شيطان پرستي

شیطان عتیق؛ شیطان مدرن

Posted on

شیطان عتیق؛ شیطان مدرن اشاره: مباحث عرفانی برای جوانان جاذبه فراوانی دارد. این جاذبه ذاتی موجب شده تا عرفان های کاذب هم اندک اندک به دنبال جای پایی در جامعه دینی ما باشند. این نوشتار درصدد شناخت و نقد نحله هایی از این عرفان ها برآمده است. به یقین ورود در عرصه این مباحث تخصصی […]