سالار عشق « سايت شهيد گرجي

برچسب مطالب ‘سالار عشق’

سالار عشق

عرضه روشن از حضور روشنی دشت اما از شقایق می نشاند از پس پندار بارانی عشق سایه های اشک می گردد ایان رود گریان شرمسارم از اینکه عشق ناتوان مانده برای بندگی زندگی جاریست در دستان او آن که مانده بر سر دلدادگی صحنه خالی گشته از پیغام نور خاک بوی.عطر یاران میدهد آسمان آشفته […]

بیشتر »