دفاع از حقوق بشر به نيابت از منافقين و سازمان هاي جاسوسي « سايت شهيد گرجي

برچسب مطالب ‘دفاع از حقوق بشر به نيابت از منافقين و سازمان هاي جاسوسي’

دفاع از حقوق بشر به نيابت از منافقين و سازمان هاي جاسوسي

«حقوق بشر» يکي از واژگان و مفاهيم مسخ شده در پروژه دموکراتيزاسيون است. مفهومي که ابتدا در بستر سياسي متولد شد و ديري نپاييد که با هياهوي پر‌طمطراق حقوق، به ابزار فريب و سلطه بدل شد. نگاهي به انگيزه‌ها و اهداف بنيانگذاران اوليه اين واژه و شرايط تاريخي – سياسي آن برهه، به تنهايي براي […]

بیشتر »