شيطان پرستي

انجیل شیطانی یا کتاب مقدس شیطان پرستی

Posted on

انجیل شیطانی یا کتاب مقدس شیطان پرستی کتاب «انجیل شیطانی» (The Satanic Bible) توسط آنتوان لاوی در سال ۱۹۶۹.م نـوشته شد. این کتاب شامل بخشهـای متعـددی می باشد که از مهمترین آنها می توان به کتاب های چهارگانه اشاره کرد. که نامهای آنها عبارتند از: کتاب شیطان (Satan) آتش کتاب لوسیفر (Lucifer) باد کتاب بلیال […]