ادبيات

رفتن، رسيدن است

Posted on

قيصر امين پور موجيم و وصل ما، از خود بريدن است ساحل بهانه اي است، رفتن رسيدن است تا شعله در سريم، پروانه اخگريم شمعيم و اشك ما، در خود چكيدن است ما مرغ بي پريم، از فوج ديگريم پرواز بال ما، در خون تپيدن است پر مي كشيم و بال، بر پرده ي خيال […]