شيطان پرستي

اصول شیطان پرستی

Posted on

اصول شیطان پرستی آته ایسم: خدايي در شيطان پرستي وجود ندارد. دوگانه نگری منفی: روح و جسم غيرقابل ديدن هستند. و هيچ جنگي بين عالم خير و شر وجود ندارد. اتودیسم (خود پرستي): خدايي جز خود انسان وجود ندارد و هر انساني خود يک خداست. ماتریالیسم: اعتقاد به اصالت ماده آنتی رلیژن (ضد مذهب): خصومت […]