انديشهدين

نگاهی به درونمایه و محور سوره عادیات

درسی از ایثار و جانفشانی

(بسم الله الرحمن الرحیم)

درسی از ایثار و جانفشانی
برای آنکه دریابیم مجاهدان، نزد پروردگار چه اندازه گرامی اند و برای آنکه عظمت مادیانهای آنان را بدانیم که در راه خدا با همهمه می تازند، قرآن به این مادیانها سوگند یاد می کند، چه، آنها در شمار وسایلی هستند که پرتوی اسلام و بندگان برگزیده ی او را به کرانه های گیتی می کشانند؛ همان بندگانی که خویش را در راه گسترش دعوت پروردگار وانهادند.
اسبهای تازان به شوق شکست دادن دشمنان خدا و محقق ساختن اهداف او، در شتاب از اندازه گذشتند.
سیاق با شیوایی نافذ، نبردی پیروز را به تصویر می کشد، که مجاهدان در نبرد، سوار بر اسبانی هستند که می دوند و نفس نفس می زنند و برق از سمهایشان می جهد، آنان سپس سپیده دمان بر دشمنان می تازند و گردی انبوه به پا می کنند و به میان هدف می رسند. پس از به نمایش نهادن این تصویر، سیاق برای گرامیداشت آن، بدان سوگند یاد می کند (زیرا پیکارگری و جهاد، نهایت جود، دلیری و از خود گذشتگی است) وانگاه بیان می دارد که سرشت نخستینِ آدمی، (پیش از آن که تربیت و پاک شود) ناسپاسی و بخل است و او به راستی مال را برای خویش می خواهد و بر آن است آن در انحصار خود درآورد، لیک چه هنگام به راستی لغزش خویش را درمی یابد؟ آن هنگام که کورها، از پیکرهایی که در خود نهان داشته اند، پرده برمی دارند و سینه ها رازهایی را که در خود جای داده اند، بیرون می ریزند، آن روز است که آدمی درمی یابد، پروردگارش به او نیک آگاه است.
سوره ی عادیات که در برخی از روایات، همسنگ نیمی از قرآن شناخته شده، این گونه آدمی را بر ایثار و جانفشانی در راه خدا می پرورد.

دیدگاهتان را بنویسید