“نيايش” « سايت شهيد گرجي

سايت شهيد گرجي: اين سايت در زمينه تحليل اخبار دفاع مقدس و اتقلاب و ساير زمينه هاي ممكن فعاليت خواهدداشت

“نيايش”

راز و نيايش با خدا

راز و نيايش با خدا


1- نيايشي زيبا از “جک ريمر” يکي از نويسندگان معاصر و آشنا به علوم الهي…

“خداوندا ما نمي توانيـم به درگاه تـو دعا کـنيم تا جنگ را پايان بخشي، زيرا مي دانيـم دنيا را به ايـن شکـل آفـريده اي و انسان خود قادر است جاد? صلح را هموار کند.”

“خداوندا ما نمي توانيم دعا کنيم قحطي و گرسنگي را از بيـن ببـري، زيرا مـنابعي به ما عـطا کرده اي که در صـورت استفاد? عاقلانه از آن مي تواند تمام دنيا را تغذيه کند.”

“خداوندا ما نمي توانيم دعا کنيم تبعيض نژادي را ريشه کن کني، زيرا به ما ديد? بصيرت داده اي تا بتوانيم خوبي هاي تمام انسان ها را ببينيم.”

“خداوندا ما نمي توانيم به درگاهت دعا کنيم به نااميدي هايمان پايان بخشي، زيرا توانايي از بين بردن نابساماني ها را به ما عطا کرده اي.”

“خداوندا ما نمي توانيم دعا کنيم بيماري را ريشه کن کني، زيرا به ما قدرت تفکر داده اي تا به وسيل? آن راه علاج بيماري ها را کشف کنيم.”

بنابراين به درگاهـت دعا خواهـيم کرد، به ما شـهامـت، قـدرت، اراده، آگاهي، عـزمي راسـخ، صبـر، ايـمان و تاب تحمـل سخـتي ها را عطا کني تا ديگـر لازم نباشـد بگوييـم، خدايا ما را به آرزوهايمان بـرسـان!!!

2- از خدا پرسيدم: خدايا چطور مي توان بهتر زندگي کرد؟ خدا جواب داد: گذشته ات را بدون هيچ تاسفي بپذير، با اعتماد زمان حال ات را بگذران و بدون ترس براي آينده آماده شو .ايمان را نگهدار و ترس را به گوشه اي انداز .شک هايت را باور نکن و هيچ گاه به باورهايت شک نکن .زندگي شگفت انگيز است فقط اگر بدانيد که چطور زندگي کنيد مهم اين نيست که قشنگ باشي، قشنگ اين است که مهم باشي !حتي براي يک نفر. مهم نيست شير باشي يا آهو مهم اين است با تمام توان شروع به دويدن کني. كوچك باش و عاشق.. كه عشق مي داند آئين بزرگ كردنت را ! بگذار عشق خاصيت تو باشد نه رابطه خاص تو با کسي .موفقيت پيش رفتن است نه به نقطه ي پايان رسيدن. فرقى نمي كند گودال آب كوچكى باشى يا درياى بيكران… زلال كه باشى، آسمان در توست!!!

برای ارسال دیدگاه، شما بایستی وارد شوید .