لیست مجروحین حادثه منا تا این لحظه « سايت شهيد گرجي

سايت شهيد گرجي: اين سايت در زمينه تحليل اخبار دفاع مقدس و اتقلاب و ساير زمينه هاي ممكن فعاليت خواهدداشت

لیست مجروحین حادثه منا تا این لحظه

ردیف
نام
نام خانوادگی
شماره کاروان

۱
محمد رضا
ابراهیمی
۵۰۰۵۷

۲
مریم
احمد کیان

۳
حبیب الله
احمدی

۴
اسماعیلی زاده

۵
عبد الکریم
اعتصامی

۶
فضل الله
الماسی
۲۴۰۳۷

۷
محمد
امان
۱۷۲۴۷

۸
کیومرث
امیرقلیان

۹
حسین
آبادی
۱۹۰۲۹

۱۰
ایوب
پوراحمدیان

۱۱
بی بی
پورخطر
۳۸۰۱۷

۱۲
عبد محمد
تاتار
۳۸۰۱۷

۱۳
محمد
حسینی
۲۴۰۱۶

۱۴
سید محمود
حکمت

۱۵
محمد
راکعی

۱۶
ابراهیم
رضایی

۱۷
ذوالفقار
ساعت ساز

۱۸
محی الدین
سید باقری
۲۴۰۱۹

۱۹
محمد
شاه محمدی
۱۹۲۸۹

۲۰
مریم
شاه محمدی
۱۹۲۸۹

۲۱
عباسی ده کردی

۲۲
ایل محمد
قورچی

۲۳
علی
کفسال
۲۴۰۱۶

۲۴
مونا
کمالی

۲۵
سعید
محمدی

۲۶
محمد جواد
موحدی
۱۹۰۰۶

۲۷
ابراهیم
مولوی

۲۸
سید ابراهیم
میرحسینی

۲۹
عبدالحکیم
نصیری فیروزکوهی

۳۰
نیری
۲۴۰۱۰

۳۱
وحید
وحیدی
۳۸۰۳۶

۳۲
حسین
پیرو
۲۴۰۱۵

۳۳
صالح
حسینی

برای ارسال دیدگاه، شما بایستی وارد شوید .